Prezydent Lublina otrzymuje absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 roku

Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina, uzyskał absolutorium za rok 2022. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta Lublin wyraziły pozytywną opinię dotyczącą wykonania budżetu miejskiego za ubiegły rok. Radni, po przeprowadzeniu debaty z mieszkańcami i analizie raportu o stanie miasta, udzielili wotum zaufania prezydentowi.

Weryfikacja wykonania budżetu opiera się na dwóch dokumentach: sprawozdaniu z jego realizacji oraz sprawozdaniu finansowym. W 2022 roku dochody budżetu Lublina wyniosły 2,7 mld zł, co stanowiło 93,26% zaplanowanej kwoty. Planowane wydatki w wysokości 3,1 mld zł zostały zrealizowane na poziomie 2,9 mld zł (91,32% planu). Wydatki majątkowe ogółem osiągnęły ponad 395 mln zł, a wydatki inwestycyjne i remontowe na jednego mieszkańca – 1 218 zł. Miasto spełniło prawnie wymagane kryterium zrównoważenia części bieżącej budżetu, gdyż wynik operacyjny powiększony o wolne środki z lat ubiegłych był dodatni i wyniósł blisko 130 mln zł.

Ze względu na niewystarczające fundusze przekazywane przez państwo na realizację zadań nałożonych ustawami, konieczne stało się przeznaczenie w 2022 roku ponad 239 mln zł z własnych środków budżetu miejskiego na wsparcie bieżących zadań, takich jak oświata i wychowanie, nieodpłatna pomoc prawna, administracja publiczna, geodezja i kartografia oraz rodzina, pomoc i polityka społeczna. Dodatkowo, na inwestycje w szkołach i placówkach finansowanych ze subwencji wydatkowano ponad 31 mln zł ze środków własnych miasta.