Wojewoda lubelski wobec zarzutów Fundacji Wolności dotyczących zmian w planie przestrzennym

Podczas konferencji prasowej nastąpiło przedstawienie stanowiska wojewody lubelskiego na temat kolejnej, już drugiej skargi, zgłoszonej przez Fundację Wolności. Skarga ta, wniesiona przez pełnomocnika Fundacji, dotyczy zmian w planie przestrzennym zagospodarowania terenu, na którym planowany jest budowa stadionu żużlowego.

W zawartości zgłoszonej skargi, Fundacja Wolności wysuwa dwa główne postulaty. Po pierwsze, domaga się zaskarżenia do Sądu Administracyjnego dwóch uchwał o zmianie planu przestrzennego zagospodarowania obszaru – jednej z 9 września 2021 roku, a drugiej z 23 czerwca 2023 roku. Po drugie, skarga zawiera cytowany fragment:

„Z uwagi na błędy stwierdzone przez służby Wojewody w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, przyjętym uchwałą Rady Miasta Lublin nr 238/8/2019 tj. uchwała dotycząca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, żądamy zaskarżenia tej uchwały do Sądu Administracyjnego.”

Zgłoszone postulaty opierają się na czterech zarzutach. Pierwszy dotyczy niezgodności planu z wskaźnikami urbanistycznymi zawartymi w studium. Drugi zarzut odnosi się do niezgodności studium z prawem w zakresie wskaźników urbanistycznych, co zostało sygnalizowane przez służby wojewody. Trzeci zarzut wiąże się z niezgodnością planów ze studium pod względem zasad ochrony i kształtowania sylwety miasta. Czwarty natomiast odnosi się do niezgodności planów ze studium w aspekcie przeznaczenia terenu, co zostało wskazane przez Najwyższą Izbę Kontroli.