Ochrona starych drzew w Lublinie: Topole w Rurach i Tatarach uzyskały status pomnika przyrody

W ostatnim czasie, podczas sesji Rady Miasta Lublin, która odbyła się 19 października, radni postanowili wprowadzić nowe uchwały dotyczące ochrony pewnych drzew w mieście. Zostało podjęte decyzja o nadaniu statusu pomników przyrody dwóm topolom – jedna z nich rośnie w dzielnicy Rury, a druga znajduje się w Tatarach.

Pierwszym z wymienionych drzew jest topola kanadyjska, majestatycznie górująca nad okolicą ulic Tomasza Zana 51, Magdaleny Brzeskiej 5 oraz Juliana Ochockiego 2. Jej obwód pnia wynosi imponujące 530 cm. Drugie drzewo, to topola biała, której pniem o obwodzie 420 cm można podziwiać na terenie Dworku Grafa, przy ulicach Łęczyńskiej 114 i Mełgiewskiej.

Zaakceptowanie tych uchwał przez Radę Miasta Lublin wiąże się z wprowadzeniem szeregu zakazów mających na celu ochronę tych naturalnych pomników. Zakazy obejmują między innymi niszczenie, uszkadzanie lub przekształcanie tych drzew oraz terenu dookoła nich. Zakazano również wykonywania prac ziemnych, które mogłyby trwale zniekształcić rzeźbę terenu, chyba że te prace są związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwsztormowego lub przeciwpowodziowego albo są konieczne dla budowy, odbudowy, utrzymania, remontu lub naprawy urządzeń wodnych. Wprowadzono zakazy dotyczące uszkadzania i zanieczyszczania gleby, wprowadzania zmian w stosunkach wodnych oraz zmian sposobu użytkowania ziemi. Na terenach objętych ochroną nie można także umieszczać tablic reklamowych.