Wydział Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadzi inwentaryzację azbestu w 2024 roku

Informacje od Wydziału Ochrony Środowiska w Lublinie wskazują, że w maju 2024 roku rozpocznie realizację zadania związanego z inwentaryzacją materiałów zawierających azbest na terenie Lublina. Planowane działania mają na celu stworzenie dokładnej i aktualnej bazy danych dotyczącej ilości azbestu obecnej w mieście.

Inwentaryzacja planowana jest na okres od maja do września 2024 roku i zostanie przeprowadzona przez specjalistów z Zakładu Analiz Środowiskowych Eko – precyzja Paweł Czupryn, na podstawie umowy zawartej z Gminą Lublin. Ostatni raz tego typu inwentaryzacja miała miejsce w 2018 roku.

Realizacja inwentaryzacji wynika z konieczności spełnienia wymogów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Jest to również element działań mających na celu osiągnięcie założeń zawartych w strategicznych dokumentach. Posiadanie aktualnych danych umożliwi sprawnie monitorować proces usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta.

W związku z planowanymi pracami, urzędnicy apelują do mieszkańców Lublina o wsparcie. Proszą o udostępnienie informacji na temat miejsc, w których mogą znajdować się materiały zawierające azbest na swoich posesjach. Informacje te są niezbędne dla ekipy z Zakładu Analiz Środowiskowych Eko – precyzja Paweł Czupryn, która przeprowadzi prace inwentaryzacyjne. Osoby te będą miały obowiązek przedstawić oficjalne pismo z Urzędu Miasta Lublin potwierdzające prowadzenie prac, zawierające dane osoby odpowiedzialnej za inwentaryzację.