Prezentacja książki „Nostalgia Wschodu. Śladami Unitów” Adama Wiesława Kulika

Adam Wiesław Kulik, autor najświeższej publikacji zatytułowanej „Nostalgia Wschodu. Śladami Unitów”, miał okazję promować swoje dzieło na zamojskim Rynku Wodnym 24 czerwca. W trakcie tego spotkania pisarz opowiadał o motywacjach do napisania książki, swoich ulubionych lekturach oraz o wschodnich rubieżach Polski, które od dawna fascynują go i pobudzają wyobraźnię – wśród nich Zamojszczyzna.

Podczas rozmowy z publicznością, Adam Wiesław Kulik nie unikał także poruszania trudniejszych tematów. Wspomniał między innymi o refleksji Niemców nad ich własnym ludobójstwem oraz o nieprzetworzeniu jeszcze takich kwestii przez Ukraińców. Przywołując m.in. Rzeź Wołyńską, zwrócił uwagę na liczne zbrodnie popełniane na naszym pograniczu, zarówno na Polakach, jak i lokalnych mieszkańcach. Autor zaznaczył jednak, że po stronie polskiej również miały miejsce negatywne działania, które nie powinny być zatajane.

Kulik podkreślił, że bez ujawnienia i poruszenia tych trudnych zagadnień, nie można zbudować zdrowych relacji z sąsiadami zza wschodniej granicy. W przeciwnym razie, jak zauważył, wszelkie inicjatywy oparte będą na wątpliwych fundamentach.

Na koniec autor odniósł się do zarzutów dotyczących opisywania polsko-ukraińskich kwestii z perspektywy polskiej. Zapytał retorycznie, z jakiego innego punktu widzenia miałby te sprawy przedstawiać. Jednakże podkreślił również, że niezależnie od narodowości sprawcy, wszelkie okrucieństwa i zło powinny być potępiane.